Praca dla Ukraińców - ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Praca dla Ukraińców - przybywający uchodźcy z Ukrainy szukający pracy

Wybuch konfliktu zbrojnego na Ukrainie to szereg konsekwencji, które odczuwamy również jako obywatele Polski. Napływający do naszego kraju uchodźcy to okoliczność wymagająca specjalnych uregulowań prawnych. Takim właśnie uregulowaniem jest obowiązująca od niedawna Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwana dalej ustawą. Jakie przepisy wprowadza wspomniany akt prawny? Praca dla Ukraińców ustawa – jakich zmian możemy spodziewać się w zakresie zatrudniania uchodźców z Ukrainy?

Praca dla Ukraińców - ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

W obliczu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy polskie społeczeństwo pokazało, że potrafi jednoczyć się w celu niesienia pomocy. Tysiące przybywających z Ukrainy uchodźców to osoby, które w Polsce poszukują nie tylko chwilowego miejsca pobytu, ale również stałego zamieszkania i legalnej pracy w celu zapewnienia sobie podstawowych środków do życia przez dłuższy czas. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego polski rząd, który w ostatnim czasie przygotował oraz uchwalił ustawę, która reguluje kwestie pomocy Ukraińcom przebywającym w Polsce z powodu agresji Rosji na terytorium Ukrainy. Nowy akt prawny, nazywany również “specustawą ukraińską”, to szereg przepisów, których celem jest usystematyzowanie zasad pozwalających na normalne funkcjonowanie uchodźców na terenie Polski. Praca dla Ukraińców ustawa obowiązuje od 12 marca 2022 roku.

Jednym ze sposobów pomocy uciekającym przed wojną Ukraińcom jest dawanie im pracy we własnych przedsiębiorstwach. Możliwość legalnego zarobku powoduje, że odnalezienie się w nowej rzeczywistości staje się dla ukraińskich uchodźców nieco łatwiejsze. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, w jaki dokładnie sposób polski ustawodawca ułatwił proces zatrudniania ukraińskich uchodźców.

Chcesz zatrudnić pracowników z Ukrainy szybko, sprawnie i w pełni legalnie? Agencja Pracy FLAMBIR przeprowadzi rekrutację i przejmie na siebie ciężar formalności związany z zatrudnieniem.

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie!

Jakie kwestie porusza ustawa dotycząca pomocy ukraińskim uchodźcom?

W ustawie znajdziemy przede wszystkim kwestie dotyczące legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli się z powodu działań zbrojnych prowadzonych na terytorium ich kraju. Do istotnych aspektów należą również zasady zatrudniania obywateli Ukrainy, przyznawania im pomocy w postaci świadczeń pieniężnych, a także reguły przedłużania okresów ich legalnego pobytu na terenie państwa polskiego. W ustawie znalazło się też miejsce na regulacje dotyczące ukraińskich studentów i pracowników naukowych oraz możliwości w zakresie edukacji i opieki dzieci będących obywatelami Ukrainy. Trafimy tam również na zasady wykonywania na terenie Polski działalności gospodarczej przez ukraińskich uchodźców.

Praca dla Ukraińców ustawa - co mówi o pracy uchodźców w Polsce?

Dzisiejszy artykuł chcemy poświęcić przede wszystkim zawartym w ustawie regulacjom dotyczącym zatrudnianiu obywateli Ukrainy w związku z trwającą na terenie tego kraju wojną. O tym, kto jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski, mówi art. 22 ustawy.

Według tego zapisu na zatrudnienie mają szansę wszyscy obywatele Ukrainy, których pobyt jest legalny na podstawie art. 2 tej samej ustawy. Wykonywać pracę w Polsce mogą więc Ukraińcy, którzy wjechali na terytorium Polski w wyznaczonym okresie rozpoczynającym się od 24 lutego 2022 roku. Z kolei koniec tego okresu ma zostać określony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Oprócz tego obywatel musi deklarować zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Taki pobyt uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy od wspomnianej daty, czyli 24 lutego br. Warto wspomnieć, że uprawnienia do legalnego pobytu w naszym kraju, na podstawie przepisów specustawy ukraińskiej, traci obywatel Ukrainy, który wyjechał z terytorium Polski na okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Według ustawy możemy jednak spodziewać się, że przy pomocy rozporządzenia ministra właściwego do spraw pracy, ustalona zostanie liczba obywateli Ukrainy, którym będzie mogła zostać powierzona praca. Limit będzie określony w stosunku do liczby wszystkich osób (a zatem również obywateli polskich), którym dany podmiot powierza wykonywanie pracy. Ma to na celu względy bezpieczeństwa oraz ochronę lokalnych rynków pracy.

Do dopełnienia procedury konieczne jest jednak powiadomienie właściwego powiatowego urzędu pracy. Podmiot, który zdecyduje się na powierzenie pracy Ukraińcowi musi dokonać tego w terminie 14 dni od dnia, w którym obywatel Ukrainy podjął pracę.

Z dalszej części artykułu dowiesz się, w jaki sposób możesz dokonać wspomnianego powiadomienia.

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

W jaki sposób możemy powiadomić urząd pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy? Zgodnie z praca dla Ukraińców ustawa – należy tego dokonać za pośrednictwem rządowej strony internetowej – praca.gov.pl. To duże ułatwienie dla podmiotu zatrudniającego uchodźcę – dzięki temu tak naprawdę nie musi nawet opuszczać siedziby firmy, by zatrudnienie obywatela Ukrainy stało się w pełni legalne. Pod wspomnianym adresem znajdziemy zakładkę/kafelkę “Zatrudnianie cudzoziemców”. Po jej kliknięciu pojawią nam się 4 dostępne opcje, spośród których należy wybrać “Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy”. W ten sposób przejdziemy do wypełniania powiadomienia. Procedurę musimy rozpocząć od określenia, do jakiego urzędu pracy kierujemy powiadomienie. Właściwą instytucją będzie w tym przypadku powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy.

Jakie informacje muszą znaleźć się w powiadomieniu?

Pierwszą kategorią danych, jakie należy ująć w powiadomieniu o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy są informacje na temat podmiotu powierzającego pracę obywatelowi Ukrainy. W tym celu musimy podać swoje dane osobowe/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail), numery NIP i REGON lub numer PESEL. Jeśli podmiot prowadzi agencję zatrudnienia, która świadczy usługi pracy tymczasowej, konieczne jest też podanie numeru wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Niezbędny jest także symbol PKD oraz opis rodzaju działalności, w ramach której obywatel Ukrainy podjął pracę.

Następnie musimy uzupełnić dane osobowe obywatela Ukrainy. W tym celu konieczne jest podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, płci, obywatelstwa, rodzaju, numeru i serii dokumentu pozwalającego ustalić jego tożsamość, a także numeru PESEL, jeśli taki został mu nadany.

Jeśli chodzi o informacje dotyczące stricte wykonywanej pracy, to musimy przede wszystkim wskazać rodzaj zawartej z obywatelem Ukrainy umowy, a także określić stanowisko lub rodzaj wykonywanej przez niego pracy oraz podać miejsce wykonywanej pracy.

Brak powiadomienia - jakie są konsekwencje?

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy jest obowiązkiem podmiotu powierzającego, czyli pracodawcy. Jego niedopełnienie będzie wiązało się z brakiem możliwości wykonywania legalnej pracy. Aby więc uniknąć wszelkich nieprzyjemności oraz zapewnić obywatelowi legalne zatrudnienie, nie należy lekceważyć ujętego w ustawie obowiązku. Tym bardziej, że dzięki możliwości złożenia powiadomienia online, cała procedura nie zajmuje wiele czasu i możemy jej dokonać prosto z siedziby firmy lub nawet z domu, przy pomocy urządzenia z dostępem do internetu.

Czy ukraiński uchodźca może uzyskać status bezrobotnego?

Tak, według ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatel Ukrainy może zostać zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Drugą możliwością jest uznanie go za osobę poszukującą pracy. Do ukraińskich uchodźców nie będzie stosowany warunek, który wskazuje, że osoba bezrobotna nie może przekraczać granicy wieku 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn.

Przypomnijmy, że nadany status bezrobotnego oznacza, że obywatel Ukrainy ma dostęp do usług pośrednictwa pracy. Może zatem skorzystać z doradztwa zawodowego i informacji udostępnianych przez urząd pracy. Instytucja ma prawo pomóc mu w poszukiwaniu pracy lub szkoleń. To bardzo duże ułatwienie dla uchodźców, którzy w Polsce mogą czuć się wyobcowani. Ze statusem bezrobotnego dużo łatwiej będzie im znaleźć zatrudnienie, w szczególności jeśli w Polsce nie mają rodziny, znajomych i nie znają języka polskiego.

Planujesz zatrudnić pracowników z Ukrainy? Chcesz zrobić to w sposób legalny, jednak ilość formalności Cię przerasta? Agencja Pracy FLAMBIR pozyska dla Ciebie pracownika z Ukrainy i odciąży Cię od wszelkich formalności. 

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

Specjalne postanowienia - praca dla Ukraińców ustawa

Na co jeszcze mogą liczyć przybywający do Polski w związku z działaniami wojennymi obywatele Ukrainy? W art. 27 możemy przeczytać, że za zgodą odpowiedniego organu (wojewody oraz starosty lub marszałka województwa / wójta lub starosty) ukraińscy uchodźcy, którzy przebywają legalnie na polskim terytorium mogą liczyć na zatrudnienie jako:

  • wychowawcy oraz opiekunowie dziecięcy w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej,
  • psycholodzy w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, w placówce wsparcia dziennego lub u organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  • pedagodzy w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, w placówce wsparcia dziennego lub u organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  • osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego.

Tym samym ustawodawca rezygnuje z wymagania stawianego w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Oznacza to, że obywatel Ukrainy starający się o jedno ze wspomnianych stanowisk nie musi posiadać umiejętności posługiwania się językiem polskim potwierdzonej odpowiednim dokumentem.

Podsumowanie

Praca dla Ukraińców – ustawa przewiduje szereg regulacji, które z pewnością ułatwiają proces zatrudniania uchodźców. W dalszym ciągu jednak, dla pracodawcy, który nigdy wcześniej nie miał styczności z zatrudnianiem cudzoziemców, proces może okazać się skomplikowany. Warto jednak mieć świadomość, że w zaistniałej sytuacji, jako pracodawcy mamy taką możliwość, a sprawy formalne warto powierzyć naszej Agencji Pracy.