Zatrudnianie cudzoziemców 2022. Nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców – sprawdź, co się zmieniło!

Zatrudnienie cudzieziemca - uścisk dłoni przedsiębiorcy z cudzoziemcem

Na początku stycznia 2022 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach z dnia 17 grudnia 2021 roku. Zmiany weszły w życie 29 stycznia 2022 roku. Celem nowej ustawy jest uproszczenie oraz znaczne skrócenie procedury wydawania zezwoleń dla cudzoziemców. Oznacza to, że zatrudnianie cudzoziemców będzie od tej pory znacznie łatwiejsze niż wcześniej.

Do najważniejszych zmian w ustawie można zaliczyć m.in. wydłużenie okresu pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z dawnych 6 miesięcy do 24 miesięcy. Nie będzie także obowiązywał 12-miesięczny okres rozliczeniowy. Nowe przepisy to krok w stronę rozwoju polskiej gospodarki. Obcokrajowcy będą mogli szybciej podejmować pracę w naszym kraju.

Cel zmiany ustawy o cudzoziemcach – zatrudnianie cudzoziemców stanie się łatwiejsze

Głównym celem ustawy, jest usprawnienie postępowań, które dotyczą udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Polski. Zmiany dotyczą przede wszystkim zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium RP. Oprócz tego nowa ustawa ma za zadanie poprawić rozwiązania, które obowiązywały dawniej i dotyczyły szeroko rozumianych spraw cudzoziemców, w tym postępowań dotyczących przyjmowania pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach to dobra wiadomość zarówno dla obcokrajowców, jak i dla polskich przedsiębiorców, którzy zatrudniają lub chcą zatrudnić osoby zza granicy.

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach – czego dotyczą? Zatrudnianie cudzoziemców 2022

Zmiany w ustawie o zatrudnianiu cudzoziemców dotyczą głównie dwóch obszarów. Pierwszym z nich jest przyznawanie pozwolenia na pracę i pobyt czasowy w Polsce przez urzędy wojewódzkie. Drugi obszar dotyczy wydłużenia okresu przyznania legalnego pozwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy przez pracodawcę.

Oświadczenia o powierzeniu wykonywaniu pracy – zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2022 roku

Zmiany, które dotyczą oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi obejmują:

  • Wydłużenie możliwości z 6 miesięcy do 24 miesięcy powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń.
  • Usunięcie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego. Dzięki tej zmianie obcokrajowiec będzie mógł pracować nieprzerwanie przez 24 miesiące na podstawie oświadczenia.
  • Uzależnienie wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń od zapewnienia przez pracodawcę wynagrodzenia porównywalnego do wynagrodzenia innych pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Dalej będzie działał obowiązek powiadomienia przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, właściwego powiatowego urzędu pracy o:

  • Podjęciu pracy przez obcokrajowca, ale nie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, a w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.
  • Niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Ramy czasowe rozpatrywania wniosków

Ustawodawca ustalił 60-dniowy termin załatwiania spraw administracyjnych dotyczących udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji. Organ odwoławczy ma z kolei 90-dniowy termin na rozpatrzenie sprawy. Ważny jest także fakt, że pierwszeństwo w rozpatrywaniu przez wojewodę wniosków o wydanie zezwolenia na pracę uzyskają cudzoziemcy mający wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Priorytetowe załatwienie spraw dotyczy przedsiębiorców, którzy znajdują się na liście opublikowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zatrudnianie cudzoziemców 2022 – wiza wydawana w celu wykonywania pracy

Zatrudnienie cudzoziemców i zmiany, które tego dotyczą, dotknęły spraw związanych z wizą wydawaną w celu wykonywania pracy. W ustawie o cudzoziemcach nie zobaczymy już art. 64 ust. 3, który wygląda tak:

W przypadku wizy wydawanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5, okres pobytu, na który się ją wydaje, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy liczonym od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ograniczeń wynikających dla wiz Schengen.

W przypadku obcokrajowców, którzy chcą wykonywać pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wiza nie może być wydana na okres dłuższy niż okres pracy wskazany w oświadczeniu. Wcześniej okres pracy na podstawie oświadczenia wynosił 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy i był liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium kraju.

Termin wydawania wizy krajowej

Kolejne zmiany dotyczące wiz krajowych dotyczą terminu ich wydania. Decyzję w sprawie wniosku o wydanie wizy należy podjąć w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. Wcześniej termin ten mógł zostać przedłużony maksymalnie do 60 dni np. gdy sprawdzano, czy nie występują okoliczności uzasadniające odmowę wydania cudzoziemcowi wizy krajowej. Po zmianie termin wydania wizy będzie mógł zostać przedłużony tylko do 30 dni.

Poza kolejnością będą przyjmowane wnioski, które dotyczą:

  • Wykonywania pracy na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
  • Wykonywania pracy sezonowej.

Nowe rozporządzenie określa państwa, w których wnioski o wydanie wizy krajowej będą przyjmowane od obywateli tych państw poza kolejnością. W rozporządzeniu mogą zostać określone również inne kryteria np. zawody i rodzaj umowy, na podstawie której obcokrajowiec będzie wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

Praca bez testu lokalnego rynku

Nowa ustawa zakłada wyeliminowanie tzw. testu lokalnego rynku pracy, który polegał na sprawdzaniu, czy danej pracy nie mógłby wykonać pracownik z Polski. Obywatele sześciu państw – Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy będą mogli świadczyć pracę na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez okres do 24 miesięcy (zamiast obecnych sześciu miesięcy). Po tym czasie nie będzie trzeba wnioskować o wydanie zezwolenia, wystarczą kolejne oświadczenia.

Sytuacje, w których nowe zezwolenie na pracę nie będzie wymagane

Zmianie ulegnie art. 88f ust. 1a ustawy o cudzoziemcach. Chodzi o to, że zostanie rozszerzona lista przypadków, w których nie trzeba będzie ubiegać się o nowe zezwolenie na pracę. Chodzi o przypadki, w których:

  • Nazwa stanowiska pracy, którą wykonuje cudzoziemiec, zostanie zmieniona, ale zostanie zachowany zakres jego obowiązków.
  • Wymiar czasu pracy cudzoziemca zostanie zwiększony przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu jego wynagrodzenia.

Zatrudnianie cudzoziemców – dlaczego się opłaca polskiemu przedsiębiorcy?

Jak widzisz, w ustawie o cudzoziemcach wiele się zmieniło. Zatrudnianie cudzoziemców stanie się łatwiejsze. Dlaczego warto zdecydować się na zatrudnienie obcokrajowca? Jedną z korzyści jest to, że możesz zyskać specjalistów, którzy są wykształceni i chętni do pracy. Osoby z innych państw np. z Ukrainy chętnie przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych, ponieważ mogą zarobić u nas więcej pieniędzy niż w swoim kraju. Obcokrajowcy wzbogacą Twój zespół i usprawnią pracę w firmie. Jeśli potrzebujesz pomocy w zatrudnieniu obcokrajowców, to możesz skorzystać z pomocy profesjonalnej agencji pracy FLAMBIR. Profesjonaliści znajdą za Ciebie dobrych pracowników i pomogą Ci ze wszystkimi formalnościami związanymi z ich legalnym zatrudnieniem.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Agencja Pracy FLAMBIR zajmie się legalizacją pobytu obcokrajowca w Polsce oraz może przeprowadzić rekrutację. Dzięki takiej pomocy możesz znaleźć pracowników z różnymi umiejętnościami i kwalifikacjami. Dużym plusem jest też to, że nie musisz na bieżąco śledzić zmian w ustawie o cudzoziemcach. Tak naprawdę nie musisz wiedzieć zbyt wiele o legalnym zatrudnianiu pracowników zza granicy. Wszystkim zajmą się pracownicy agencji a Ty zaoszczędzić mnóstwo czasu i stresu. Obecnie wiele firm decyduje się na zatrudnienie pracowników z Ukrainy oraz innych wschodnich państw. Dzieje się tak, ponieważ obcokrajowcy chętnie podejmują różnego typu prace – nawet te najbardziej wymagające, a jednocześnie mają szeroką wiedzę z danej branży.

Podsumowanie

Wyjazd za granicę w celach zarobkowych to bardzo popularne rozwiązanie. Jak się okazuje nie tylko polacy wyruszają w celu poszukiwania lepszych warunków zatrudnienia i płacy. Obecnie także Polska stała się miejscem docelowym migracji zarobkowej. Co więcej, w roku 2022 zatrudnianie cudzoziemców, a więc np. pracowników z Ukrainy stanie są nieco prostsze i szybsze. Nowa ustawa działa na korzyść przedsiębiorców oraz obcokrajowców. Z pewnością zachęci to kolejne osoby do przyjazdu do Polski w celach zarobkowych.

Jak pokazują dane statystyczne coraz chętniej pracy szukają u nas przede wszystkim nasi sąsiedzi z Ukrainy. Wśród obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczeń to właśnie obywatele Ukrainy stanowią największą grupę. Pracownicy z Ukrainy już wyrobili sobie opinię pracowitych, sumiennych i zaangażowanych. Nawet jeśli do tej pory nie szukaliśmy potencjalnych pracowników w tej grupie, może właśnie nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców, spowodują, że chociaż zaczniemy rozważać taką możliwość.

Warto dokładnie zapoznać się ze zmianami, szczególnie jeśli planujesz zatrudnić obcokrajowców w najbliższym czasie lub dopiero rozważasz taką możliwość, aby ostatecznie przekonać się, że jest to bardzo dobre rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami! Przedstawimy Ci wszystkie możliwości i korzyści, jakie płyną z zatrudniania pracowników zza granicy!