Jakie są formy zatrudnienia pracownika?

formy zatrudnienia pracownika

Polskie prawo umożliwia pracodawcy zatrudnienie pracownika na wiele różnych sposobów. Kodeks pracy wyróżnia kilka możliwości zatrudnienia pracownika na podstawie różnego rodzaju umów. Jakie formy zatrudnienia określają przepisy kodeksu pracy? Kiedy dane rodzaje umów są opłacalne dla pracodawcy? Czy leasing pracowniczy to dobry sposób zatrudnienia tymczasowego?

Czym jest stosunek pracy na podstawie umowy?

Stosunek zatrudnienia jest terminem zdefiniowanym w ramach Kodeksu pracy, który opisuje prawną relację (zawarcia umowy) między pracownikiem a pracodawcą zwaną nawiązaniem stosunku pracy. Zawarcie stosunku zatrudnienia wiąże pracownika z obowiązkiem wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy, natomiast pracodawca ma obowiązek zatrudnienia pracownika i wypłacania mu wynagrodzenia. Ta wzajemna relacja ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania rynku pracy i prawidłowego wykonania obowiązków zarówno przez pracowników, jak i pracodawców.

Rodzaje stosunku pracy – umowy o pracę i umowy cywilnoprawne

W naszym kraju można spotkać różne formy zatrudnienia umożliwiające zatrudnienie pracownika zarówno na czas określony jak i nieokreślony. W ramach stosunku pracy wyróżniamy różne rodzaje umowy, najczęściej są to:

  • umowy zlecenia
  • umowy o dzieło
  • umowa agencyjna
  • umowa o pracę
  • samozatrudnienie
  • kontrakt menedżerski
  • leasing pracowników
  • inne formy zatrudnienia – wolontariat, praktyki

Każdy z wymienionych wyżej dokumentów powinien zawierać informacje na temat wymiaru czasu pracy, formy wykonywania pracy oraz wynagrodzenia.

Rodzaje form zatrudnienia pracownika – umowa o pracę

Umowa o pracę jest najbardziej podstawową formą zatrudnienia w naszym kraju. Jest to umowa zawierana na czas określony lub nieokreślony, która określa prawa i obowiązki obu stron. Umowa o pracę charakteryzuje się ustaleniem warunków zatrudnienia, takich jak rodzaj wykonywanej pracy, miejsce pracy, wysokość wynagrodzenia, godziny pracy oraz okres wypowiedzenia. Ponadto umowa o pracę gwarantuje pracownikowi ochronę socjalną, taką jak płatne urlopy, zasiłki chorobowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnego szanowania warunków umownych i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa pracy. Umowa o pracę może być rozwiązana za obopólną zgodą stron lub w przypadku naruszenia jej postanowień.

Umowa zlecenie – jakie zalety dla pracodawcy?

Umowa zlecenia jest formą umowy cywilnoprawnej, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonego zakresu czynności na zlecenie zleceniodawcy. W przeciwieństwie do umowy o dzieło zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty tych działań. Istotne jest samodzielne wykonywanie pracy na rzecz zleceniodawcy. Niemniej jednak podobnie jak w przypadku umowy o pracę, umowa zlecenia nakłada na zleceniobiorcę obowiązek zachowania najwyższego stopnia staranności w wykonywaniu powierzonych zadań.

Umowa o dzieło – kiedy się opłaca?

Umowa o dzieło również jest umową cywilnoprawną, która nie podlega przepisom Kodeksu pracy, a jej postanowienia regulowane są przez Kodeks cywilny. Na podstawie tej formy świadczenia pracy wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, natomiast zamawiający do zapłaty ustalonego wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia powinna być określona w umowie, jednak niekoniecznie musi być to kwota. Podpisana umowa powinna określać oczekiwania zamawiającego i czynniki, za które mógłby zapłacić wyższe wynagrodzenie, oraz czynniki, które skutkują niższym wynagrodzeniem dla wykonawcy.

Nowoczesne formy zatrudnienia – B2B

Umowa B2B to kolejna umowa cywilnoprawna, która jest zawierana między dwoma firmami. Na jej podstawie pracownik świadczy pracę w ramach własnej działalności. Współpraca opiera się na zasadach równości i niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy statusu prawnego. Są to coraz częściej stosowane formy zatrudnienia, których stronami mogą być różne rodzaje spółek oraz jednoosobowe działalności gospodarcze. Postanowienia umowy B2B podlegają przepisom kodeksu cywilnego.

W ramach umowy B2B jedna strona zobowiązuje się do wykonania określonej pracy na rzecz drugiej strony, a druga strona zobowiązuje się do wypłacenia odpowiedniego wynagrodzenia. Umowa B2B pozwala na prowadzenie różnych rodzajów działalności, przy czym istnieje jedynie wymóg, że obie strony muszą być podmiotami gospodarczymi.

A może leasing pracowników z agencji pracy tymczasowej?

Innym, nowym w naszym kraju sposobem zatrudniania pracowników czasowych jest leasing pracowników (np. leasing pracowników). Jest to wyjątkowo elastyczna forma zatrudnienia, która umożliwia wypożyczenie pracownika z jednej firmy do drugiej. Leasing zawierany jest na określony czas świadczenia pracy. 

Warto tu wspomnieć, że wszelkie koszty zatrudnienia takie jak logistyka, formalności i wypłata wynagrodzeń przerzucona jest na agencję pracy. Pracodawca zyskuje natomiast do pracy pracownika wyszkolonego i gotowego, o którego nie musi się martwić. Leasing pracowników to świetne wyjście dla firm, które pozwala na optymalizację kosztów i zmniejszenie odpowiedzialności.

Pracownicze formy zatrudnienia – podsumowanie

Jak widać, istnieje wiele różnych stosunków, według których może być zawierana umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jeśli prowadzisz firmę i planujesz rekrutację, musisz dobrze przemyśleć, jaka forma zatrudnienie będzie dla Ciebie najlepsza. Pamiętaj, że jeśli nie szukasz pracowników na stałe, opłacalną opcją będzie leasing pracowników np. leasing pracowników. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej opcji, koniecznie skontaktuj się z nami. Jako agencja pracy specjalizujemy się w tego typu „wypożyczaniu pracowników”.