Czy agencja zatrudnienia płaci za chorobowe pracownika tymczasowego?

Czy agencja zatrudnienia płaci za chorobowe pracownika

Wielu pracowników tymczasowych zastanawia się, czy w przypadku choroby mogą liczyć na wsparcie finansowe od swojego pracodawcy, czyli agencji zatrudnienia. Odpowiedź na to pytanie jest złożona i zależy od wielu czynników, takich jak długość zatrudnienia, rodzaj umowy oraz spełnienie określonych warunków prawnych. Dokładne przepisy poznasz z poniższego artykułu.

Najważniejsze informacje

 • Agencja pracy tymczasowej płaci chorobowe jeśli tak wynika z zawartej umowy z pracownikiem.
 • Podstawą prawną regulującą zatrudnienie pracowników tymczasowych w Polsce jest ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. – ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
 • Podstawowym dokumentem wymaganym do uzyskania zasiłku chorobowego jest zwolnienie lekarskie (L4).

Czy agencja zatrudnienia płaci za chorobowe?

Tak agencja pracy płaci za chorobowe. Pracownikom tymczasowym, tak samo jak pracownikom etatowym, przysługuje wynagrodzenie chorobowe za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 dni, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Podstawy prawne – ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych

Podstawą prawną regulującą zatrudnienie pracowników tymczasowych w Polsce jest ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. – ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ustawa ta określa prawa i obowiązki zarówno pracowników, jak i agencji zatrudnienia, w tym kwestie związane z wynagrodzeniem za czas choroby.

Umowa o pracę tymczasową

Taki pracownik zatrudniany jest często na podstawie umowy o pracę tymczasową, w którą zaangażowane są 3 podmioty: pracownik, pracodawca użytkownik i agencja pracy tymczasowej.

Umowa o pracę tymczasową może być zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Pracownik tymczasowy jest formalnie zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej, która deleguje go do wykonywania zadań u swojego klienta, czyli użytkownika. To agencja jest więc odpowiedzialna za wypłatę wynagrodzenia oraz świadczeń socjalnych, w tym zasiłków chorobowych. 

Ważne!

Tak samo jak w przypadku standardowej umowy zostaje tu nawiązany stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Obowiązywać będą tu przepisy Kodeksu Pracy, czyli takie same zasady korzystania ze świadczenia chorobowego, jak w przypadku pracowników zatrudnionych na czas stały.

Umowa tymczasowa, a zwolnienie lekarskie

Pracownik tymczasowy, podobnie jak każdy inny pracownik, ma prawo do zwolnienia lekarskiego (L4) w przypadku choroby. Aby jednak móc otrzymać zasiłek chorobowy, musi spełnić określone warunki. Przede wszystkim, musi mieć przepracowany wymagany okres wyczekiwania, który w przypadku umowy o pracę wynosi 30 dni nieprzerwanego zatrudnienia.

Procedury zgłaszania choroby w agencji zatrudnienia

Gdy pracownik tymczasowy zachoruje, powinien jak najszybciej poinformować o tym swoją agencję zatrudnienia. Procedura zgłaszania choroby może się różnić w zależności od wewnętrznych regulacji agencji, ale zazwyczaj obejmuje dostarczenie zwolnienia lekarskiego w formie papierowej lub elektronicznej (e-ZLA). Ważne jest, aby dokonać tego w terminie, by uniknąć problemów z późniejszym otrzymaniem zasiłku.

Odpowiedzialność pracodawcy w przypadku choroby pracownika

Agencja zatrudnienia, jako formalny pracodawca pracownika tymczasowego, jest zobowiązana do przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym tych dotyczących wynagrodzenia za czas choroby. Odpowiedzialność ta obejmuje również prawidłowe naliczenie i wypłatę zasiłku chorobowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunki wymagane do otrzymania zasiłku

Aby pracownik tymczasowy mógł otrzymać zasiłek chorobowy, musi spełnić kilka warunków:

 1. Być objęty ubezpieczeniem chorobowym.
 2. Przepracować wymagany okres wyczekiwania (30 dni w przypadku umowy o pracę).
 3. Przedłożyć zwolnienie lekarskie w odpowiednim czasie.
 4. Nie przekroczyć limitu 182 dni choroby w ciągu roku (270 dni w przypadku choroby związanej z ciążą lub gruźlicą).

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania zasiłku chorobowego od agencji zatrudnienia?

Podstawowym dokumentem wymaganym do uzyskania zasiłku chorobowego jest zwolnienie lekarskie (L4). Dodatkowo agencja może wymagać innych dokumentów potwierdzających prawo do zasiłku, takich jak:

 • Formularz ZUS Z-3 wypełniony przez agencję pracy tymczasowej.
 • Dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia i objęcie ubezpieczeniem chorobowym.
 • Inne dokumenty, które mogą być wymagane przez ZUS w indywidualnych przypadkach.

Zasady wypłacania zasiłku chorobowego przez agencje pracy tymczasowej

Zasiłek chorobowy jest wypłacany na takich samych zasadach jak w przypadku innych pracowników. Wysokość zasiłku wynosi 80% wynagrodzenia, a w przypadku hospitalizacji – 70%. Jeżeli choroba jest związana z ciążą, zasiłek wynosi 100% wynagrodzenia. Wypłata zasiłku następuje po złożeniu wymaganych dokumentów i może być realizowana przez ZUS lub bezpośrednio przez agencję zatrudnienia.

Co robić, gdy agencja odmawia wypłaty zasiłku chorobowego?

Jeśli agencja zatrudnienia odmawia wypłaty zasiłku chorobowego, pracownik tymczasowy powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z agencją w celu wyjaśnienia przyczyn odmowy. W przypadku, gdy problemu nie uda się rozwiązać polubownie, pracownik ma prawo zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy lub złożyć skargę do ZUS. W ostateczności można również dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Obowiązki pracownika w przypadku choroby

Pracownik tymczasowy, podobnie jak każdy inny pracownik, ma określone obowiązki w przypadku choroby. Należy do nich:

 • Natychmiastowe poinformowanie agencji zatrudnienia o niezdolności do pracy.
 • Przedłożenie zwolnienia lekarskiego w terminie.
 • Utrzymanie kontaktu z agencją i informowanie o ewentualnym przedłużeniu zwolnienia lekarskiego.
 • Przestrzeganie zaleceń lekarza i unikanie działań, które mogłyby opóźnić powrót do zdrowia.

Korzystanie z urlopu zdrowotnego jako alternatywa dla zasiłku chorobowego

W niektórych przypadkach pracownik tymczasowy może rozważyć skorzystanie z urlopu zdrowotnego zamiast zasiłku chorobowego. Urlop zdrowotny może być przyznany na wniosek pracownika, jeśli spełnia on określone warunki, takie jak długość zatrudnienia i staż pracy. Jest to jednak mniej powszechne rozwiązanie, a decyzja o przyznaniu urlopu zależy od pracodawcy.

Kiedy pracownik może być zwolniony z pracy z powodu choroby?

W niektórych przypadkach pracownik tymczasowy może rozważyć skorzystanie z urlopu zdrowotnego zamiast zasiłku chorobowego. Urlop zdrowotny może być przyznany na wniosek pracownika, jeśli spełnia on określone warunki, takie jak długość zatrudnienia i staż pracy. Jest to jednak mniej powszechne rozwiązanie, a decyzja o przyznaniu urlopu zależy od pracodawcy.

Pracownicy tymczasowi od Flambir

Szukasz dobrych pracowników tymczasowych? W agencji Flambir oferujemy leasing pracowników z Ukrainy w najlepszej formie, gwarantując najwyższą jakość usług. Dzięki naszemu rozwiązaniu zyskujemy znaczące oszczędności finansowe, eliminując koszty związane z rekrutacją, szkoleniem i administracją pracowników. 

Nasza efektywna i szybka procedura pozwala nam natychmiast znaleźć wykwalifikowanych pracowników, dostosowanych do naszych potrzeb. Wybierając leasing pracowników z Ukrainy w agencji Flambir, inwestujemy w sprawdzone rozwiązanie, które przynosi wymierne korzyści dla naszej firmy.

Porada – czy umowa o pracę tymczasową wlicza się do emerytury?

Tak, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tymczasową wlicza się do stażu pracy potrzebnego do uzyskania emerytury. Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym emerytalne, są odprowadzane przez agencję zatrudnienia na takich samych zasadach jak w przypadku innych umów o pracę.

Podsumowanie

Jeśli jesteś pracownikiem tymczasowym, masz prawo do zasiłku chorobowego na podobnych zasadach jak inni pracownicy. Kluczowe jest, abyś był świadomy swoich praw i obowiązków oraz procedur obowiązujących w agencji zatrudnienia. Przestrzeganie tych zasad pozwoli na uniknięcie problemów z wypłatą zasiłku chorobowego i zabezpieczenie się na wypadek niezdolności do pracy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem lub bezpośrednio z ZUS.

Interesuje Cię wynajem pracownika tymczasowego?

Napisz do nas na adres sales.manager@flambir.pl lub sprawdź naszą ofertę na stronie – leasing pracowników z Ukrainy

Chcesz porozmawiać?

Możemy również skontaktować się telefonicznie. Jeśli preferujesz tę formę kontaktu zadzwoń pod 507 228 855